01.06.2019r.

 W związku ze wzrostem zasiłku dla osób bezrobotnych z dniem 01.06.2019r. wzrostowi ulego stypendium szkoleniowe oraz stażowe do kwoty 1 033,70. Biorąc pod uwagę wzrost zasiłku dla osob bezrobotnych wprowadza się Aneks nr 2 zmieniajacy kwotę stypendium stażowego oraz szkoleniowego:

Aneks nr 2 

20.05.2019r.

 W związku z wydłużeniem okresu rekrutacji wprowadza się Aneks nr 1 do regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie:

Aneks

 


Nabór Uczestników Projektu realizowany jest ciągły i trwał będzie do mometu osiagnięcia pełnej liczy Uczestników/Uczestniczek.

 

Osoby spełniające kryteria formalne wskazane w zakładce „O projekcie” zainteresowane przystąpieniem do Projektu są zobowiązane do dostarczenia do Biura Projektu (osobiście, pocztą tradycyjną lub po spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych) oryginału wypełnionych dokumentów:

  • Formularz zgłoszeniowy wraz z danymi osobowymi;
  • Oświadczenie o spełnieniu kryterium formalnych.

 

Kryteria premiujące:

  • Kobieta + 5 pkt;
  • Osoby zamieszkujące miasta średnie tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg + 5 pkt;
  • Osoby o niskich kwalifikacjach + 2 pkt.;
  • Osoby z niepełnosprawnościami + 2 pkt;

 

Na podstawie kryteriów formalnych oraz kryteriów dodatkowych utworzona zostanie lista rankingowa osób przyjętych do projektu – 90, w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn, oraz lista rezerwowa 9 osób.  Po zatwierdzeniu listy rankingowej  oraz rezerwowej Uczestnicy/Uczestniczki  Projektu poinformowani zostaną o wyniku rekrutacji telefonicznie/e-mail.

Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna w Biurze Projektu. W przypadku trudności w rekrutacją podjęte zostaną dodatkowe działania mające na celu dotarcie do większej liczby potencjalnych Uczestników/Uczestniczek Projektu, zachęceniu ich do udziału w projekcie, a także wprowadzenie nowych kanałów promocji.

Dostęp do informacji o projekcie i rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji m.in. możliwość złożenia formularza osobiście/pocztą tradycyjną, i preferencje w doborze grupy docelowej.

 

Limity miejsc:

Z uwagi na zachowanie zasady równości szans oraz wskaźniki ilościowe, które zostały określone dla Projektu, ustalone zostały limity miejsc dla poszczególnych grup osób:

  • 72 (40K, 32 M) osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu objęte wsparciem w programie;
  • 18 (10K, 8M) osoby pracujące, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy objęte wsparciem w programie;
  • w tym 18 (10K; 8M) osoby poniżej 30 lat z niepełnosprawnością

Dokumenty rekrutacyjne:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Start zawodowy"

- Formularz zgłoszeniowy

- Oświadczenie dla osoby niepełnosprawnej

- Oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych

- Oświadczenie o zobowiązaniu 

- Klauzula informacyjna