Klauzula informacyjna dla uczestników projektów           

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), które wchodzi w życie w dniu 28 maja 2018 roku informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego będącyInstytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
 • Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 47
 • Dane osobowe uczestników Projektu przetwarzane będą w celu udzielenia uczestnikom wsparcia w ramach projektu pn. Intergacja w stronę zatrudnienia! współfinansowanego ze środków publicznych EFS (perspektywa: 2014-2020), a w związku z tym w celu i na potrzeby zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w projekcie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych uczestników projektu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania świadczeń socjalnych. Dane osobowe mogą zostać przekazane w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub podmiotu przetwarzającego, a także specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotu przetwarzającego poszczególne zadania w ramach w/w Projektu, a także kontrole i audyt w ramach RPO WM. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o prowadzi rejestr podmiotów, którym przekazano dane osobowe uczestników w/w projektu i na bieżąco go aktualizuje. Na każde żądanie uczestnika projektu, Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o udzieli uczestnikowi projektu wszelkich informacji w tym przedmiocie.
 • Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Podanie innych danych niż wynikających z przepisów regulujących zasady udzielania wsparcia w ramach opisanego wyżej projektu jest dobrowolne
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 • Uczestnik projektu posiada prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, o ile zgoda została udzielona,
 • Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych podmiotu przetwarzającego - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,