Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

zaprasza do projektu

„Start zawodowy.”

 

 

Projekt jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.
w ramach I Osi Priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 

Wartość projektu: 1 089 323,74 PLN;

 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 1 034 857,55 PLN

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.04.2020r.

 

 

Głównym celem projektu jest:

Wzrost aktywności zawodowej prowadzącej do zwiększenia szansy zatrudnienia wśród 90 os. młodych (50K, 40M), biernych zawodowo oraz pracujących na krótkoterminowe umowy (w tym um. cywilnoprawne, ubodzy pracujący), w tym os. z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat z terenu woj. podkarpackiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem gr. określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, poprzez kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną do dn. 30.04.2020 r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt jest skierowany do 90 (50K, 40M) osób fizycznych, młodych zamieszkujących województwo podkarpackie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),  w wieku 15-29 lat z następujących grup:

 • Osoby bierne zawodowo - pozostające bez pracy, w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET);
 • Osoby pracujące - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych tzw. ubodzy pracujący, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny ;
 • w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby zaliczajcie się do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER .

Udział w projekcie jest zapewniony dla byłych Uczestników/Uczestniczek Projektu z zakresu włączenia społecznego.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy w szczególności osoby zamieszkujące miasta średnie tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Projekt skierowany jest  do łącznie  do 90 (50K, 40M)  osób młodych w wieku 15-29 lat, zamieszkujących województwo podkarpackie, w tym:

 • Osób biernych zawodowo -  80% grupy docelowej tj. 72 osoby;
 • Osób pracujących - 20% grupy docelowej tj. 18 osób;
 • Osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach - 20% grupy docelowej tj. 18 osób;

Ponadto:

 • 50% grupy docelowej tj. 45 osób to mieszkańcy zamieszkujący miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg;
 • 55% grupy docelowej tj. 50 osób stanowią kobiety 

 

 

Co oferujemy?

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie co najmniej 3 elementów pomocy,
w tym:

 • Doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym zakończone opracowaniem Indywidualnego Planu Działania związanego z dalszym rozwojem zawodowym Uczestników/Uczestniczek Projektu oraz Doradztwo Grupowe.
 • Szkolenia zawodowe – dobrane indywidualnie dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu przez Doradcę Zawodowego w oparciu o wypracowane diagnozy i zgodnie z Indywidualnym Planem Działania. Szkolenia pozwolą na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych zwiększających szanse Uczestników/Uczestniczek Projektu na rynku pracy.
 • Staże zawodowe dla 80% Uczestników/Uczestniczek Projektu – staże realizowane po zakończeniu szkolenia zawodowego przez okres 3 miesięcy. Realizacja stażu zawodowego umożliwi Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu kontakt z Pracodawcą oraz wykorzystanie zdobytych kompetencji/kwalifikacji w praktyce.
 • Pośrednictwo pracy i animacja zatrudnienia – zapewnienie indywidualnego Pośrednictwa pracy oraz Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Wsparcie towarzyszące dla Uczestników/Uczestniczek Projektu obejmuje również:

 • Zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną;
 • Wyżywienie podczas grupowego doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy;
 • Materiały szkoleniowe dla Uczestników/Uczestniczek Projektu;
 • Ubezpieczenie NNW na czas trwania Projektu;
 • Stypendium stażowe oraz szkoleniowe oraz opłacenie składek ZUS;
 • Pokrycie kosztów egzaminów i certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje;
 • Pokrycie kosztów badań lekarskich przed podjęciem stażu.

Wsparcie realizowane będzie zgodnie z zasadami: dostępności, równości szans i niedyskryminacji bez względu na płeć, wiek i niepełnosprawność!

 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

 

Główne rezultaty projektu:

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 27 os.
 2. Kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3) - 39%.
 3. Kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup- 54%.
 4. Kryterium efektywności zawodowej w przypadku osób pracujących- 27%.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym, jednak nie dłużej niz do 31.12.2019r.. Więcej szczegółów w zakładce REKRUTACJA.